Posted by: kruchanatip | สิงหาคม 20, 2014

ม.2/1 widgets ปฏิทิน/สถิติ

ให้นักเรียนศึกษาเกียวกับ widgets และเลือกใช้

โดยบังคับให้ันักเรียนต้องมี ปฏิทิน(calendar) สถิติการเยี่ยมชม(Blog stats)

1 03258 เด็กชาย กฤตพรต มั่นจิต
2 03264 เด็กชาย จารุกิตต์ เอี่ยมกิจ
3 03270 เด็กชาย ชนาธิป ุสุขอนันต์
4 03273 เด็กชาย ชริน รักสวัสดิ์
5 03275 เด็กชาย ชลธี แก่นโส
6 03282 เด็กชาย ณัฐพงษ์ มากสวัสดิ์
7 03296 เด็กชาย ธวัชชัย สุนทรประเสริฐ
8 03303 เด็กชาย นัทฐวี ขจรเดชะศักดิ์

ด.ช. นัทฐวี ขจรเดชะศักดิ์

9 03304 เด็กชาย บัญญพนต์ ปัญญาดี
10 03306 เด็กชาย ปรเมศ บุญเที่ยง
11 03308 เด็กชาย ปองภค มีสบาย
12 03309 เด็กชาย พีรพงษ์ สุทธิประภา
13 03312 เด็กชาย ภานุพงษ์ อยู่เจริญ
14 03318 เด็กชาย ฤชัย มะโนรักษ์
15 03319 เด็กชาย ฤทธิ์ กันตรัตนากุล
16 03320 เด็กชาย วรวิช บุญมี
17 03322 เด็กชาย วัชรพงษ์ วงศ์อยู่
18 03328 เด็กชาย วีรวิชญ์ มัดทน
19 03332 เด็กชาย ศิระกร มีนาภา
20 03336 เด็กชาย สมภพ พูลลาภผล
21 03343 เด็กชาย สุพศิน ศิริพันธ์
22 03349 เด็กชาย อดิศักดิ์ มังคะลา

 ดช อดิศักดิ์ มังคะลา ม2/1 เลขที่22

23 03355 เด็กชาย อัครพงศ์ สิทธิไชย
24 03357 เด็กชาย อิทธิกร สรวมชีพ
25 03360 เด็กชาย อิทธิวัฒน์ ตะปัญญา
26 03369 เด็กหญิง กัญญาพัชร ช่างไม้
27 03374 เด็กหญิง เกษิมา คงผาสุข
28 03376 เด็กหญิง คณนันท์ สุขโสภา
29 03407 เด็กหญิง ปาจรีย์ ดีประสิทธิ์
30 03428 เด็กหญิง วนัชพร บุญรัตน์
31 03434 เด็กหญิง ศิวลักษ์ ทะเรืองรัมย์
32 03453 เด็กหญิง อิสริยา อัตภาพ
33 03454 เด็กหญิง ไอรดา ยินดี
34 เด็กชาย ภัทรวิทย์ ไทยโกษา
35 เด็กชาย ชนินทร์ ทองตระกูล
36 เด็กหญิง กมลรัตน์ ไพรพฤกษ์
37 เด็กหญิง เพ็ญนภา อิ่มภักดิ์

Advertisements

หมวดหมู่

%d bloggers like this: