Posted by: kruchanatip | สิงหาคม 17, 2014

ม.2/3 ITน่ารู้

ให้นักเรียนสร้างโพสต์อย่างน้อย 3 โพสต์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ IT น่ารู้ เช่น การสมัครemail การใช้สังคมเครือข่าย(Social Media) แล้วส่ง Link แล้วแจ้งชื่อสกุล เลขที่ ชั้น

1 03268 เด็กชาย จิรายุส มีศรี
2 03269 เด็กชาย เจษฎากร น้อยกมล
3 03276 เด็กชาย ชาคริต แซ่ตั๊ง
4 03280 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ศุภวรรณ

ณัฐกิตติ์ ศุภวรรณ
5 03281 เด็กชาย ณัฐพงศ์ คงรักษ์
6 03284 เด็กชาย ดวงทวี ไชยคำ
7 03287 เด็กชาย ธณัติชัย วิลาสถิตย์
8 03291 เด็กชาย ธนภูมิ ซิ้ววงค์
9 03295 เด็กชาย ธวัช หวานระรื่น
10 03302 เด็กชาย นวพล บุบผา
11 03310 เด็กชาย ภัทรพิสิฐ บุญระยอง
12 03311 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ฉิมพัฒน์
13 03321 เด็กชาย วรินทร์ ศิริมหา
14 03324 เด็กชาย วันรวิทย์ สว่างฉาย

วันรวิทย์ สว่างฉาย
15 03325 เด็กชาย วิชยุตม์ ปลดปลิด
16 03330 เด็กชาย ศรวิษฐ์ สุวรรณรัตน์
17 03333 เด็กชาย ศิวกร ศิริพัตร
18 03337 เด็กชาย สรวิชญ์ ศรีมงคล
19 03338 เด็กชาย สิทธิกร พยุงสด

สิทธิกร พยุงสด
20 03342 เด็กชาย สุชนธีร์ แจ้งชัด
21 03345 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ทักษิณ
22 03354 เด็กชาย อัครชัย สุนทรประเสริฐ
23 03359 เด็กชาย อิทธิพล ศรีรัตนโช
24 03364 เด็กหญิง วรารัตน์ จันทร์เเดงเจริญ
25 03373 เด็กหญิง เกตุมาลา เย้าดุสิต
26 03379 เด็กหญิง จันทร์ธิดาภรณ์ ศรีแก่

28 03385 เด็กหญิง จุฬารัตน์ รู้สรรพกิจ
29 03401 เด็กหญิง นาฎอนงค์ เกชิด
30 03408 เด็กหญิง ปิยฉัตร นาคสัมพันธ์
31 03410 เด็กหญิง พรกนก บุญระยอง
32 03431 เด็กหญิง วิไล พันทอง
33 03433 เด็กหญิง ศิริวนันท์ อุดมศักดิ์
34 03436 เด็กหญิง สิรินญา ยะตะโคตร
35 03441 เด็กหญิง สุภัชญา ฟองอินทร์
36 03488 เด็กหญิง ทัตพร ชัยพินิจ
37 03703 เด็กชาย รณกร โกมารศรี
38 03707 เด็กหญิง รวยรื่น รื่นรมย์

Advertisements

Responses

  1. https://wordpresskoondox.wordpress.com/

    เด็กชายวิชยุตม์ ปลดปลิด เลขที่ 15 ม.2/3


หมวดหมู่

%d bloggers like this: