Archive for กรกฎาคม, 2014

ม.2/1 รายงานตัว

Posted by: kruchanatip on กรกฎาคม 29, 2014

ม.2/3 รายงานตัว

Posted by: kruchanatip on กรกฎาคม 28, 2014

ห้องเรียน ม.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted by: kruchanatip on กรกฎาคม 24, 2014

“ครูคือต้นแบบ(The idol)…ของหนู”

Posted by: kruchanatip on กรกฎาคม 24, 2014

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

Posted by: kruchanatip on กรกฎาคม 17, 2014