Posted by: kruchanatip | มิถุนายน 23, 2011

เรียนรู้สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดให้อยู่ในห้องเรียนอีกต่อไป เด็กยุคใหม่ กล้าคิด กล้าทำ ปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้เสมอ ศึกษาหาความรู้ในทางที่ตนชอบ มุ่งสู่เฉพาะทางยิ่งขึ้น มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างแท้จริง

Advertisements

หมวดหมู่

%d bloggers like this: